Phương pháp Chia sẻ Google Calendar Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách chia sẻ lịch Google với người khác qua email hoặc thiết lập lịch sang chế độ công khai.

những bước

Phương pháp số 1 Chia sẻ với người khác

1Mở trang Google Calendar (Lịch Google) bằng trình duyệt web. Truy cập https://calendar.google.com bằng trình duyệt web trên máy tính. Nếu trang không tự động đăng nhập, bạn cần nhập địa chỉ email và mật khẩu được liên kết với tài khoản Google.Lịch Google không thể được chia sẻ từ ứng dụng di động.2Di con trỏ chuột lên lịch mà bạn muốn chia sẻ. Lịch của bạn sẽ được liệt kê bên trái cửa sổ, phía dưới tiêu đề “My calendars” (Lịch của tôi). Nếu cần thiết, hãy nhấp vào biểu tượng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/1e\/Android7expandmore.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/1e\/Android7expandmore.png\/30px-Android7expandmore.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} cạnh tiêu đề “My calendars” để mở rộng danh sách lịch.3Nhấp vào biểu tượng cạnh tên lịch để hiển thị những tùy chọn.4Nhấp vào Settings and sharing (Chia sẻ và cài đặt) trong trình đơn. những thiết lập của lịch được chọn sẽ mở ra trong trang mới. 5Nhấp vào nút + Add people (Thêm người) bên dưới tiêu đề “Share with specific people” (Chia sẻ với người cụ thể). Một cửa sổ sẽ bật lên. 6Nhập email của người mà bạn muốn chia sẻ. Nhập địa chỉ của liên hệ vào trường “Add email or name” (Thêm email hoặc tên). Bạn có thể chọn người đó từ danh bạ hiện ra khi nhập.7Nhấp vào khung thả xuống Permissions (Quyền). Tùy chọn này nằm phía dưới trường email. 8Chọn thiết lập quyền. Những tùy chọn về quyền bao gồm: See only free/busy (hide details) – Chỉ xem thông tin rảnh/bận (ẩn chi tiết)See all event details – Xem tất cả chi tiết sự kiệnMake changes to events – Thay đổi sự kiệnMake changes and manage sharing – Thay đổi và quản lý chia sẻ9Nhấp vào nút Send (Gửi) để gửi email mời chia sẻ lịch này cho liên hệ mà bạn chọn. Họ sẽ có thể truy cập những sự kiện của bạn thông qua lời mời này

Phương pháp số 2 Thiết lập lịch là công khai

1Mở trang Google Calendar bằng trình duyệt web. Truy cập https://calendar.google.com bằng trình duyệt web trên máy tính. Nếu trang không tự động đăng nhập, bạn cần nhập địa chỉ email và mật khẩu được liên kết với tài khoản Google.2Di con trỏ chuột lên lịch mà bạn muốn chia sẻ. Lịch của bạn sẽ được liệt kê bên trái cửa sổ, phía dưới tiêu đề “My calendars”. Nếu cần thiết, hãy nhấp vào biểu tượng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/1e\/Android7expandmore.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/1e\/Android7expandmore.png\/30px-Android7expandmore.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} cạnh tiêu đề “My calendars” để mở rộng danh sách lịch.3Nhấp vào biểu tượng cạnh tên lịch để hiển thị những tùy chọn.4Nhấp vào Settings and sharing trong trình đơn. những thiết lập của lịch được chọn sẽ mở ra trong trang mới. 5Tích vào ô cạnh dòng Make this calendar public (Hiển thị cho mọi người). Tùy chọn này nằm dưới tiêu đề “Access permissions” (Quyền truy cập). 6Nhấp vào OK để xác nhận lại hành động. Vậy là lịch của bạn đã chuyển sang chế độ công khai. 7Nhấp vào nút Get shareable link (Nhận liên kết có thể chia sẻ được). Tùy chọn này nằm trong phần “Access permissions”. 8Nhấp vào Copy link (Sao chép liên kết) từ trong trình đơn bật lên. URL liên kết trực tiếp đến lịch của bạn sẽ được sao chép. 9Dán và chia sẻ liên kết mà bạn vừa sao chép đến bất cứ đâu. Bạn có thể chia sẻ liên kết qua email, mạng xã hội hoặc gửi cho liên hệ nào đó