Phương pháp Khởi chạy tập tin Python bằng Windows Command Prompt

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách mở tập tin Python bằng chương trình Command Prompt được tích hợp sẵn trên máy tính Windows. Trong hầu hết trường hợp, bạn sẽ mở tập tin mà không gặp bất cứ trở ngại nào miễn là Python có sẵn trên máy. Nếu máy tính dùng phiên bản Python cũ, hoặc bạn đã tùy chỉnh khi cài đặt và không thêm lệnh “python” vào danh sách biến “Path”, hãy tiến hành bổ sung Python vào danh sách biến “Path” để có thể khởi chạy tập tin Python thông qua Command Prompt.

những bước

Phần 1Phần 1 Tìm đường dẫn tập tin Python

1Đi đến thư mục chứa tập tin Python. Tìm tập tin Python mà bạn muốn mở trên Command Prompt. Nếu bạn đã biết đường dẫn thư mục của tập tin Python cần mở thì có thể mở tập tin trên Command Prompt ngay.2Chọn tập tin Python. Nhấp vào tập tin Python mà bạn muốn xem đường dẫn thư mục. 3Nhấp phải vào tập tin Python. Một trình đơn sẽ thả xuống. 4Nhấp vào tùy chọn Properties (Thuộc tính) nằm trong trình đơn thả xuống. Cửa sổ Properties sẽ mở ra. 5Ghi lại giá trị “Location” (Vị trí). Địa chỉ thư mục (hay “đường dẫn”) nằm bên phải tiêu đề “Location” chính là thông tin mà bạn cần nhập vào Command Prompt để chuyển sang thư mục chứa tập tin Python. Bạn có thể sao chép vị trí bằng cách tô sáng thông tin (nhấp và kéo chuột trên giá trị “Location”) rồi nhấn Ctrl+C

Phần 2Phần 2 Khởi chạy tập tin Python

1Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình. Trình đơn Start sẽ bật lên. 2Tìm Command Prompt. Nhập cmd để tìm Command Prompt. 3Nhấp vào chương trình {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/6\/66\/Windowscmd1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/6\/66\/Windowscmd1.png\/36px-Windowscmd1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:383,”bigWidth”:36,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} Command Prompt hiện ra đầu trình đơn Start. Command Prompt sẽ mở ra. 4Chuyển sang thư mục chứa tập tin Python. Nhập lệnh cd và dấu cách, sau đó nhập địa chỉ “Location” của tập tin Python rồi nhấn ↵ Enter. Ví dụ: để mở tập tin Python nằm trong thư mục “Files” trên màn hình Desktop, bạn cần nhập cd desktop/Files vào đây.Nếu bạn đã sao chép đường dẫn tập tin thì hãy nhập cd cùng với dấu cách rồi nhấn Ctrl+V để dán đường dẫn.5Nhập lệnh “python” cùng với tên tập tin cần mở. Nhập lệnh python file.py, trong đó thay file bằng tên tập tin Python. Chẳng hạn, nếu tập tin Python có tên “script” thì bạn cần nhập python script.py vào đây.Nếu tập tin Python có nhiều hơn một dấu cách trong tên, chúng ta sẽ đặt tên cùng phần mở rộng tập tin vào giữa dấu ngoặc kép (ví dụ: python “my script.py”).6Nhấn ↵ Enter. Lệnh sẽ được thực thi và mở ra tập tin Python trong chương trình Python có sẵn trên máy tính. Nếu có lỗi `python` is not recognized as an internal or external command hiện ra sau khi nhấn Enter, bạn cần thêm Python vào danh sách PATH rồi thử lại

Phần 3Phần 3 Thêm Python vào danh sách PATH

1Hiển thị những thư mục ẩn. Vì một trong những thư mục chứa thư mục cài đặt Python rất có khả năng bị ẩn nên chúng ta cần bỏ ẩn chúng trước khi tiếp tục: Mở File Explorer {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/04\/File_Explorer_Icon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/04\/File_Explorer_Icon.png\/30px-File_Explorer_Icon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}.Nhấp vào thẻ View (Chế độ xem).Tích vào ô “Hidden items” (Mục bị ẩn).2Đi đến thư mục Python. Trong một vài trường hợp, đường dẫn đến Python sẽ là “C:\Python27”; tuy nhiên, nếu bạn đã cài đặt phiên bản Python mới nhất bằng những thiết lập mặc định thì chương trình sẽ nằm trong thư mục ẩn. Bạn có thể sao chép đường dẫn tập tin thích hợp bằng cách: Nhấp vào This PC nằm bên trái cửa sổ File Explorer.Nhấp đúp vào ổ đĩa cứng nằm trong phần “Devices and drives”.Cuộn xuống và nhấp đúp vào thư mục “Users”.Nhấp đúp vào thư mục có tên người dùng của bạn.Cuộn xuống và nhấp đúp “AppData”.Nhấp đúp vào “Local”.Cuộn xuống và nhấp đúp vào “Programs”.Nhấp đúp vào thư mục “Python”.Nhấp đúp vào thư mục Python cùng với số phiên bản thích hợp (ví dụ: “Python36”).3Sao chép đường dẫn đến thư mục Python. Nhấp vào thanh địa chỉ ở đầu cửa sổ File Explorer để tô sáng nội dung, sau đó nhấn Ctrl+C để sao chép địa chỉ vừa rồi. 4Mở trình đơn Power User. Để tiến hành, bạn nhấp phải vào biểu tượng Start{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Một trình đơn sẽ bật lên. Bạn cũng có thể nhấn ⊞ Win+X để mở trình đơn bật lên Power User.5Nhấp vào tùy chọn System (Hệ thống) nằm trong trình đơn bật lên. Một cửa sổ mới sẽ mở ra. 6Nhấp vào System info (Thông tin hệ thống). Liên kết này nằm ở góc trên bên phải cửa sổ. Cửa sổ System Information sẽ mở ra. 7Nhấp vào liên kết Advanced system settings (Cài đặt hệ thống nâng cao). Liên kết này nằm ở phía trên bên trái cửa sổ System Information. Lúc này, một cửa sổ khác sẽ bật lên. 8Nhấp vào Environment Variables… (Biến môi trường). Tùy chọn này nằm ở góc dưới bên phải cửa sổ bật lên. 9Tìm tiêu đề “Path” trong bảng “User variables” (Biến người dùng). Khung này nằm đầu cửa sổ Environment Variables. Có thể bạn cần cuộn con trỏ chuột lên hoặc xuống trên khung “User variables” để tìm biến “Path”.10Nhấp đúp vào tiêu đề “Path”. Một cửa sổ sẽ bật lên. 11Nhấp vào tùy chọn New (Mới) nằm bên phải cửa sổ. Một trường văn b
ản sẽ hiện ra giữa cửa sổ. 12Dán đường dẫn mà bạn đã sao chép trước đó. Nhấn Ctrl+V để dán nội dung vào. Đường dẫn mà bạn đã sao chép sẽ hiện ra trong trường văn bản nằm giữa cửa sổ. 13Nhấp vào OK trên ba cửa sổ đang mở. Hệ thống sẽ lưu lại thay đổi, đồng thời đóng ba cửa sổ “Path”, “Environmental Variables” và “System Properties”