Phương pháp Kiểm tra null trên Java: 6 Bước Tainghetrothinh

Null biểu thị những biến không hướng về đối tượng nào và không chứa giá trị. Bạn có thể dùng câu lệnh cơ bản ‘if’ để kiểm tra giá trị null trong một đoạn mã. Null thường được dùng để biểu thị hoặc xác định sự không tồn tại của giá trị nào đó. Với ngữ cảnh như vậy, null có thể được dùng làm điều kiện để bắt đầu hoặc kết thúc những quá trình khác trong mã.

những bước

Phần 1Phần 1 Kiểm tra null trên Java

1dùng dấu “=” để xác định một biến. Một dấu “=” thường được dùng để khai báo và gán giá trị cho biến. Bạn có thể dùng để đặt một biến thành null. Giá trị của “0” và null không giống nhau nên công dụng cũng khác nhau.variableName = null;2dùng hai dấu “==” để kiểm tra giá trị của biến. Hai dấu “==” được dùng để kiểm tra xem hai giá trị ở những phía khác nhau có bằng nhau không. Nếu bạn gán một biến là null với dấu “=” thì khi kiểm tra xem biến đó có bằng null hay không, bạn sẽ nhận về giá trị true. variableName == null;Bạn cũng có thể dùng toán tử “!=” để kiểm tra nếu giá trị nào đó KHÔNG bằng.3dùng câu lệnh “if” để tạo điều kiện cho biến null. Kết quả của biểu thức sẽ là giá trị boolean (true hoặc false). Bạn có thể dùng giá trị boolean làm điều kiện để câu lệnh thực thi sau đó. Ví dụ, nếu giá trị là null, bạn nhập “object is null”. Nếu hai dấu “==” không tìm ra biến là null thì toán tử sẽ bỏ qua điều kiện hoặc tìm đường dẫn khác

Objectobject=null;if(object==null){System.out.print(“object is null “);}

Phần 2Phần 2 Dùng câu lệnh kiểm tra null

1dùng null như giá trị chưa biết. Null rất thường được dùng như một sự xác lập mặc định thay cho bất kỳ giá trị được gán nào. Với string() thì null sẽ là giá trị tạm thời cho đến khi giá trị đó thực sự được dùng.2Dùng null làm điều kiện để kết thúc quá trình. Việc trả về giá trị null có thể được dùng để tạo ra sự kết thúc vòng lặp hoặc tạm dừng quá trình. Điều này thường được áp dụng để đưa lỗi hoặc ngoại lệ vào khi có chỗ nào đó không đúng hay khi xuất hiện điều kiện không mong muốn. 3dùng null để biểu thị trạng thái chưa được khởi tạo. Tương tự, null có thể được dùng như dấu hiệu cho thấy quá trình chưa được bắt đầu hay như một điều kiện để đánh dấu sự bắt đầu của quá trình. Ví dụ: thực thi điều gì đó trong khi đối tượng là null hoặc không làm gì cho đến khi đối tượng KHÔNG còn là null

synchronizedmethod(){while(method()==null);method().nowCanDoStuff();}

Lời khuyên

một vài người không ủng hộ việc dùng null trong lập trình hướng đối tượng, vì kiểu lập trình này đòi hỏi giá trị luôn phải trỏ về đối tượng.