Đổi đuôi mở rộng tập tin Tainghetrothinh

Đuôi mở rộng của tập tin giúp máy tính nhận biết rằng đó là tập tin gì và loại phần mềm nào trên máy tính có thể mở tập tin này. Cách dễ nhất để thay đổi đuôi mở rộng tập tin là lưu thành một loại tập tin khác từ trong một phần mềm. Dù việc đổi đuôi mở rộng trong tên tập tin không làm thay đổi loại tập tin nhưng sẽ khiến máy tính thay đổi cách nhận diện tập tin đó. Trong Windows và Mac OS X, đuôi mở rộng tập tin thường được ẩn giấu. bài đăng này chỉ dẫn cách lưu tập tin thành một loại tập tin khác trong hầu như mọi phần mềm, đồng thời chỉ dẫn cách hiển thị đuôi mở rộng tập tin trong Windows và Mac OS X.

những bước

Phương pháp số 1 Đổi đuôi mở rộng tập tin trong hầu hết những phần mềm

1Mở tập tin bằng phần mềm mặc định.2Nhấp trình đơn File rồi nhấp Save As (Lưu thành).3Lựa chọn vị trí lưu tập tin.4Đặt tên (File name) cho tập tin.5Trong khung Save As, tìm kiếm trình đơn thả xuống ghi là Save As Type (Lưu dưới dạng) hoặc Format (Định dạng).6Lựa chọn loại tập tin mới từ trình đơn thả xuống.7Nhấp Save. Tập tin gốc vẫn được mở trong phần mềm. 8Tìm kiếm tập tin mới tại vị trí đã lựa chọn.

Phương pháp số 2 Hiển thị đuôi mở rộng tập tin trên Windows

1Mở Control Panel. Nhấp trình đơn Start rồi nhấp Control Panel. Nếu đang dùng Windows 8, nhấp vào đây. 2Nhấp Appearance and Personalization trong Control Panel.Trong Windows 8, nhấp Options (Tùy chọn) thuộc giao diện Ribbon.3Nhấp Folder Options (Tùy chọn thư mục).4Nhấp View trong khung Folder Options.5Hiển thị đuôi mở rộng tập tin. Trong danh sách Advanced settings (Thiết lập nâng cao), cuộn xuống cho đến khi nhìn thấy Hide extensions for known file types (Ẩn giấu đuôi mở rộng cho những loại tập tin đã biết). Nhấp ô vuông để bỏ tích. 6Nhấp Apply rồi nhấp OK.7Mở Windows Explorer để xem đuôi mở rộng tập tin.

Phương pháp số 3 Hiển thị đuôi mở rộng tập tin trên Windows 8

1Mở Windows Explorer.2Nhấp View.3Trong phần View/Hide (Xem/Ẩn giấu), tích ô File name extensions (đuôi mở rộng tập tin).4Khi mở cửa sổ Windows Explorer mới, đuôi mở rộng tập tin sẽ xuất hiện.

Phương pháp số 4 Hiển thị đuôi mở rộng tập tin trên Mac OS X

1Lựa chọn cửa sổ Finder (Bộ tìm kiếm) hoặc mở cửa sổ Finder mới. Bạn cũng có thể nhấp Desktop để chuyển đổi sang Finder. 2Nhấp trình đơn Finder rồi nhấp Preferences (Tùy chỉnh).3Nhấp Advanced trong cửa sổ Finder Preferences.4Tích ô Show all filename extensions (Hiển thị toàn bộ đuôi mở rộng tập tin).5Đóng cửa sổ Finder Preferences.6Mở cửa sổ Finder mới. Đuôi mở rộng tập tin giờ đã được hiển thị