Lưu tập tin PDF Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách lưu tài liệu dưới định dạng PDF trên Windows 10 và Mac OS.

những bước

Phương pháp số 1 Trên Windows 10

1Mở tài liệu. Mở tài liệu, tập tin hoặc trang web mà bạn muốn lưu thành định dạng PDF. 2Nhấp vào File (Tập tin). Tùy chọn này nằm trong thanh trình đơn ở phía trên bên trái màn hình. 3Nhấp vào Print… (In) nằm gần cuối trình đơn thả xuống.4Nhấp đúp vào Microsoft Print To PDF.5Đặt tên tập tin. Nhập tên tập tin vào trường “File Name:” ở gần cuối hộp thoại mở ra. 6Chọn vị trí lưu tập tin.7Nhấp vào Save (Lưu) ở góc dưới bên phải hộp thoại. Tài liệu sẽ được lưu thành tập tin PDF vào vị trí mà bạn đã chỉ định

Phương pháp số 2 Trên Mac OS X

1Mở tài liệu. Mở tài liệu, tập tin hoặc trang web mà bạn muốn lưu thành định dạng PDF. 2Nhấp vào File trong thanh trình đơn ở phía trên bên trái màn hình.3Nhấp vào Print… nằm gần cuối trình đơn thả xuống.4Nhấp vào PDF ở góc dưới bên trái hộp thoại. Một trình đơn sẽ bật lên. Nếu bạn không thấy tùy chọn này thì hãy tìm và nhấp vào Print using system dialog… (In bằng hộp thoại hệ thống).một vài ứng dụng, như Adobe Acrobat Reader DC, không hỗ trợ in thành PDF.5Nhấp vào Save as PDF… (Lưu thành PDF). Tùy chọn nằm gần đầu trình đơn bật lên. 6Đặt tên cho tập tin. Nhập tên cho tập tin vào trường “Save As:” nằm đầu hộp thoại. 7Chọn vị trí lưu. dùng trình đơn thả xuống bên dưới trường “Save As:” hoặc chọn vị trí từ trong phần “Favorites” (Ưa thích) bên trái hộp thoại. 8Nhấp vào Save ở góc dưới bên phải hộp thoại. Tài liệu sẽ được lưu thành tập tin PDF vào vị trí mà bạn đã chỉ định

Phương pháp số 3 dùng ứng dụng Microsoft Office

1Mở tài liệu Microsoft Word, Excel hoặc PowerPoint.2Nhấp vào File trong thanh trình đơn ở phía trên bên trái màn hình.3Nhấp vào Save As… nằm gần cuối trình đơn thả xuống.Trên một vài phiên bản Office, bạn nhấp vào Export… (Xuất) nếu thấy tùy chọn này trong trình đơn File.4Nhấp vào trình đơn thả xuống File Format:(Định dạng tập tin).5Nhấp vào PDF. Trên những phiên bản mới của Office, tùy chọn sẽ nằm trong phần “Export Formats” (Định dạng xuất) của trình đơn. 6Nhập tên tài liệu vào trường “Export As:” (Xuất thành).7Chọn vị trí lưu tài liệu.8Nhấp vào Save ở góc dưới bên phải hộp thoại. Tài liệu sẽ được lưu dưới dạng tập tin PDF vào vị trí mà bạn đã chỉ định