Phương pháp Khôi phục Google Contacts Tainghetrothinh

Phương pháp Khôi phục Google Contacts Tainghetrothinh

Danh bạ Google có thể được khôi phục nếu bạn lỡ xóa hoặc thay đổi. Để thực hiện, bạn cần đăng nhập tài khoản Google, truy cập danh sách liên hệ, chọn giai đoạn khôi phục và phục hồi. Sau đó, bạn nên tạo bản sao lưu danh bạ phòng khi cần thiết. Google chỉ có thể khôi phục dữ liệu liên hệ trong 30 ngày trở lại, vì thế nếu bạn chờ quá lâu sau khi thay đổi thì có khả năng danh bạ sẽ không thể khôi phục thành công.

những bước

Phương pháp số 1 Khôi phục Google Contacts

1Truy cập Google Contacts (Danh bạ Google) và đăng nhập tài khoản Google Account. Nhập địa chỉ email và mật khẩu rồi nhấp vào “Sign in” (Đăng nhập). Bạn sẽ được đưa đến hồ sơ danh bạ của tài khoản. Bạn cũng có thể truy cập trang này bằng cách đăng nhập Gmail và chọn “Contacts” từ trong trình đơn “Gmail” ở góc trên bên trái.2Nhấp vào “Restore Contacts” (Khôi phục danh bạ). Tùy chọn này được liệt kê trong thanh bên trái, một cửa sổ sẽ bật lên cho bạn chọn thời gian phục hồi. Nếu tùy chọn này không hiện ra, hãy nhấp vào “More” (Khác) trong thanh bên trái để mở rộng trình đơn. Trình đơn này được mở rộng theo mặc định.3Chọn thời gian khôi phục từ trong danh sách. Bạn cần chọn thời gian trước khi danh bạ bị thay đổi (ví dụ: nếu danh bạ bị thay đổi vào hôm qua, bạn cần chọn thời gian khôi phục ít nhất là 2 ngày trước). Bạn có thể khôi phục từ thời gian tùy chỉnh nếu như không muốn dùng những tùy chọn mặc định, nhưng giới hạn tối đa là 30 ngày trở về trước.4Nhấp vào “Restore” (Khôi phục). Nút này nằm cuối cửa sổ thời gian phục hồi và sẽ đưa danh bạ trở về trạng thái ở giai đoạn khôi phục mà bạn đã chọn

Phương pháp số 2 Xuất bản sao lưu

1Truy cập Google Contacts và đăng nhập tài khoản Google Account. Nhập địa chỉ email và mật khẩu rồi nhấp vào “Sign in”. Bạn sẽ được đưa đến hồ sơ danh bạ của tài khoản. 2Nhấp vào “Export” (Xuất). Nút này được liệt kê trong thanh bên trái. Quá trình xuất thường không hỗ trợ bản xem trước Google Contacts (được bật theo mặc định), bạn sẽ tự động được chuyển hướng đến Google Contacts phiên bản cũ.3Mở trình đơn “More” và chọn “Export”. Trình đơn này nằm ngay bên dưới thanh tìm kiếm. Cửa sổ xuất sẽ bật lên. 4Chọn cài đặt xuất. Theo mặc định, tùy chọn “Export All” (Xuất tất cả) được chọn. Bạn cũng có thể chọn để chỉ xuất nhóm hay liên hệ nào đó. Để chỉ xuất liên hệ cụ thể, bạn cần tích vào những ô đánh dấu cạnh tên mỗi liên hệ mà bạn muốn xuất trước khi chọn tùy chọn “Export” từ trong trình đơn.5Chọn định dạng mà bạn muốn cho tập tin danh bạ. Google CSV là định dạng tập tin để nhập vào tài khoản Google khác (đây là lựa chọn thích hợp nhất dành cho bản sao lưu tài khoản Google). Bạn cũng có thể chọn Outlook CSV hoặc vCard nếu thường xuyên dùng sản phẩm của Microsoft hoặc Apple. 6Nhấp vào “Export” (Xuất). Hộp thoại lưu sẽ hiện ra. 7Chọn nơi lưu rồi nhấp “Save” (Lưu). Tập tin sao lưu cùng với danh bạ Google sẽ được lưu vào vị trí mà bạn chọn

Phương pháp số 3 Nhập bản sao lưu

1Truy cập Google Contacts và đăng nhập tài khoản Google Account. Nhập địa chỉ email và mật khẩu rồi nhấp vào “Sign in”. Bạn sẽ được đưa đến hồ sơ danh bạ của tài khoản. 2Nhấp vào “Import…” (Nhập). Nút này nằm trong thanh bên trái và sẽ mở ra cửa sổ chọn nguồn nhập. 3Nhấp vào “Choose File” (Chọn tập tin). Cửa sổ mới sẽ mở ra để bạn duyệt tìm tập tin danh bạ mà bạn đã tạo khi xuất dữ liệu trước đó. 4Chọn tập tin danh bạ rồi nhấp vào “Open” (Mở). Tập tin sẽ hiện ra trong cửa sổ nhập. 5Nhấp vào “Import”. Danh bạ từ tập tin sẽ được nhập vào danh sách liên hệ Google

Lời khuyên

Lưu tập tin xuất danh bạ ở nơi an toàn, ví dụ như ổ đĩa sao lưu gắn ngoài.Hiện tại, quá trình khôi phục danh bạ không thể được thực hiện thông qua ứng dụng di động mà phải tiến hành trên website.Bạn nên xuất tập tin danh bạ định kỳ nếu như thường xuyên cập nhật danh sách liên hệ.

Cảnh báo

Cho dù bạn chọn thời gian tùy chỉnh, Google cũng chỉ có thể sao lưu thông tin liên hệ trong vòng 30 ngày trở lại. Bạn cần tiến hành trong khung thời gian này, hoặc tự tạo bản sao lưu trước khi dữ liệu bị mất vĩnh viễn.