Phương pháp Liên kết trang tính trên Excel: 10 Bước

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách liên kết dữ liệu giữa nhiều trang tính trong tập hợp bảng tính (workbook) Microsoft Excel. Quá trình liên kết sẽ tự động kéo dữ liệu từ trang này sang trang tính khác, đồng thời cập nhật dữ liệu trên trang đích mỗi khi bạn thay đổi nội dung cột nào đó ở trang tính nguồn.

những bước

1Mở workbook Microsoft Excel. Excel có biểu tượng chữ “X” màu xanh và trắng. 2Nhấp vào trang đích từ những tab trang tính. Danh sách những trang tính sẽ hiển thị cuối cửa sổ Excel. Hãy nhấp vào trang tính mà bạn muốn liên kết với trang tính khác. 3Nhấp vào ô trống trên trang tính đích. Đây sẽ là ô đích. Khi bạn liên kết ô đích với trang tính khác, dữ liệu trong ô này sẽ tự động được đồng bộ hóa và cập nhật mỗi khi dữ liệu ở ô nguồn thay đổi. 4Nhập = vào ô để bắt đầu công thức ở ô đích.5Nhấp vào trang tính nguồn từ những tab trang tính. Tìm trang tính mà bạn muốn lấy dữ liệu và nhấp vào tab đó để mở trang tính. 6Kiểm tra thanh công thức. Thanh công thức hiển thị giá trị của ô đích ở đầu workbook. Khi bạn chuyển sang trang tính nguồn, thanh công thức sẽ hiển thị dấu bằng, tên của trang tính hiện tại và dấu chấm than. Hoặc bạn có thể tự nhập vào thanh công thức. Công thức sẽ tương tự như sau =<SheetName>!, trong đó “<SheetName>” là tên trang nguồn của bạn.7Nhấp vào một ô trên trang nguồn. Đây là sẽ ô nguồn. Ô nguồn có thể là một ô trống hoặc ô đã có sẵn dữ liệu. Khi bạn liên kết những trang tính, ô đích sẽ tự động được cập nhật bằng dữ liệu trong ô nguồn. Ví dụ, nếu bạn kéo dữ liệu từ ô D12 trong Sheet1, công thức sẽ là =Sheet1!D12.8Nhấn ↵ Enter để hoàn thành công thức và chuyển đổi về trang tính đích. Bây giờ ô đích đã được liên kết với ô nguồn, dữ liệu sẽ tự động được lấy và nhập vào. Mỗi khi bạn chỉnh sửa dữ liệu trong ô nguồn thì ô đích cũng sẽ được cập nhật. 9Nhấp vào ô đích để tô sáng.10Nhấp và kéo biểu tượng hình vuông ở góc dưới bên phải ô đích. Thao tác này sẽ mở rộng phạm vi những ô được liên kết giữa trang tính nguồn và trang đích. Khi bạn mở rộng ô đích ban đầu thì những ô liền kề trên trang tính nguồn cũng sẽ được liên kết. Bạn có thể kéo và mở rộng phạm vi những ô được liên kết theo mọi hướng, bao gồm một phần hoặc toàn bộ trang tính