Phương pháp Mở tập tin zip Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách mở và trích xuất thư mục ZIP trên máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Thư mục ZIP được dùng để nén tập tin thành phiên bản nhẹ hơn nhằm hỗ trợ quá trình lưu trữ và truyền. Để xem và dùng tập tin trong thư mục ZIP theo định dạng thích hợp, bạn cần trích xuất (hoặc “giải nén”) thư mục ZIP vào thư mục thông thường.

những bước

Phương pháp số 1 Trên Windows

1Bạn cần chắc chắn rằng Windows dùng File Explorer để mở thư mục ZIP. Nếu bạn đã cài đặt chương trình như 7zip hoặc WinRAR trên máy tính, thư mục ZIP có thể mở ra trong chương trình đó thay vì File Explorer. Điều này là không cần thiết vì tự Windows có thể mở và giải nén thư mục ZIP. Bạn có thể đặt lại chương trình được dùng cho thư mục ZIP bằng cách: Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}.Nhập choose a default app.Nhấp vào Choose a default app for each type of file (Chọn ứng dụng mặc định cho từng loại tập tin).Cuộn xuống đến tiêu đề “.zip” nằm gần cuối trang.Nhấp vào chương trình nằm bên phải tiêu đề “.zip”, sau đó chọn Windows Explorer.2Đi đến thư mục ZIP. Đi đến nơi chứa thư mục ZIP mà bạn muốn mở. 3Nhấp đúp vào thư mục ZIP. Thư mục ZIP sẽ mở ra cùng với nội dung bên trong. Nếu bạn chỉ muốn xem nội dung được nén trong thư mục ZIP thì đến đây là hoàn tất.Nội dung của thư mục ZIP khi được nén có thể hiển thị khác so với lúc bạn trích xuất.4Nhấp vào thẻ Extract (Trích xuất) nằm đầu cửa sổ. Thanh công cụ sẽ hiện ra đầu cửa sổ. 5Nhấp vào Extract all (Trích xuất tất cả). Tùy chọn này nằm trong thanh công cụ đầu cửa sổ. Khi bạn nhấp vào đó, một cửa sổ sẽ bật lên. 6Chọn vị trí trích xuất nếu cần thiết. Theo mặc định, thư mục ZIP sẽ giải nén nội dung vào thư mục nằm cùng vị trí (chẳng hạn, nếu thư mục ZIP nằm trên màn hình Desktop, thư mục được trích xuất cũng sẽ hiện ra tại đây). Nếu muốn trích xuất thư mục vào vị trí khác, bạn cần tiến hành như sau: Nhấp vào Browse… (Duyệt tìm) nằm bên phải khung văn bản giữa cửa sổ.Chọn thư mục.Nhấp vào Select Folder (Chọn thư mục) ở góc dưới bên phải.7Tích vào ô “Show extracted files when complete” (Hiển thị tập tin được trích xuất khi hoàn tất). Tùy chọn này nằm giữa cửa sổ. Như vậy nhằm đảm bảo rằng nội dung được trích xuất của thư mục ZIP sẽ hiện ra ngay khi quá trình hoàn tất. 8Nhấp vào Extract nằm cuối cửa sổ. những tập tin trong thư mục ZIP sẽ được giải nén vào thư mục thông thường; sau khi quá trình này hoàn tất, thư mục trích xuất sẽ mở và hiển thị nội dung

Phương pháp số 2 Trên Mac

1Đi đến thư mục ZIP. Đi đến nơi chứa thư mục ZIP mà bạn muốn mở. 2Di chuyển thư mục ZIP nếu cần thiết. Nội dung trong thư mục ZIP sẽ tự động trích xuất vào thư mục nằm cùng vị trí. Để sao chép thư mục ZIP đến vị trí khác, bạn cần: Nhấp vào thư mục ZIP để chọn.Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) ở đầu màn hình.Nhấp vào Copy (Sao chép) nằm trong trình đơn thả xuống.Đi đến vị trí mà bạn muốn đặt thư mục trích xuất.Nhấp vào Edit và chọn Paste (Dán) từ trong trình đơn thả xuống.3Nhấp đúp vào thư mục ZIP. Thư mục ZIP sẽ bắt đầu trích xuất nội dung vào thư mục thông thường tại vị trí hiện tại. 4Chờ thư mục trích xuất hiện ra. Sau khi thư mục ZIP giải nén xong, thư mục được trích xuất thông thường sẽ mở ra và hiển thị những tập tin

Phương pháp số 3 Trên iPhone

1Tải ứng dụng Unzip. Ứng dụng này cho phép bạn trích xuất và xem những tập tin được nén trong thư mục ZIP. Bạn có thể tải miễn phí từ App Store. Mở {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/5\/55\/Iphoneappstoreicon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/5\/55\/Iphoneappstoreicon.png\/30px-Iphoneappstoreicon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}App Store trên iPhone.Nhấn vào Search (Tìm kiếm).Nhấn vào thanh tìm kiếm nằm đầu màn hình.Nhập unzip rồi nhấn Search.Nhấn vào GET (Nhận) nằm bên phải tiêu đề “Unzip – zip file opener”.Nhập mật khẩu Touch ID, Face ID hoặc Apple ID khi được yêu cầu.2Tìm thư mục ZIP. Mở ứng dụng hoặc vị trí mà thư mục ZIP được lưu trữ. Bước này sẽ khác nhau, nhưng những vị trí chứa thư mục ZIP thường thấy trên iPhone bao gồm: Email — Mở ứng dụng email (ví dụ: Gmail hoặc Mail), chọn email chứa thư mục ZIP và cuộn xuống (nếu cần thiết) để xem tên của thư mục này.Files — Nhấn vào biểu tượng ứng dụng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/6\/62\/Iphonefilesapp01.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/6\/62\/Iphonefilesapp01.png\/30px-Iphonefilesapp01.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}Files, chọn Browse, nhấn tiếp vào vị trí mà thư mục ZIP được lưu trữ (có thể bạn cần điều hướng thông qua những thư mục khác nhau).3Nhấn vào thư mục ZIP. Bản xem trước của thư mục ZIP sẽ mở ra. 4Nhấn vào biểu tượng “Share” {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/03\/Iphoneblueshare2.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/03\/Iphoneblueshare2.png\/23px-Iphoneblueshare2.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:600,”bigWidth”:23,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nút này thường nằm ở góc trên bên phải màn hình. Một trình đơn sẽ hiện lên từ cuối màn hình. 5Cuộn sang phải và nhấn vào Copy to Unzip (Sao chép vào Unzip). Tùy chọn này nằm trong hàng ứng dụng đầu của menu. Ứng dụng Unzip sẽ mở ra với thư mục ZIP. 6Nhấn vào tên thư mục ZIP nằm giữa Unzip. Nội dung trong thư mục ZIP sẽ tự động giải nén vào thư mục thông thường cùng tên. Đáng tiếc là Unzip không cho phép người dùng xem tập tin bên trong thư mục ZIP nếu như không giải nén chúng.7Nh
ấn vào thư mục được giải nén.
Thư mục được giải nén có màu vàng và cùng tên với tập tin ZIP ban đầu. Sau khi bạn nhấn vào, thư mục mới này sẽ mở ra cùng với những tập tin mà trước đây được nén trong thư mục ZIP

Phương pháp số 4 Trên Android

1Tải thư mục ZIP nếu cần thiết. Nếu thư mục ZIP chưa được lưu sẵn trên thiết bị Android, bạn có thể tải xuống bằng cách đi đến vị trí của tập tin và nhấn vào liên kết download. Tập tin ZIP sẽ được tải về thư mục “Download” (Tải xuống) trên thiết bị Android. Nếu thư mục ZIP nằm trên Google Drive, bạn có thể nhấn giữ lâu trên thư mục ZIP và chọn Download từ trong trình đơn hiện ra.Nếu thư mục ZIP nằm trên Gmail, hãy nhấn vào biểu tượng “Download” {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/7\/78\/Android7download.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/7\/78\/Android7download.png\/30px-Android7download.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} nằm cạnh tên thư mục trong email.2Tải ứng dụng WinZip. Bạn có thể tải miễn phí ứng dụng WinZip để tìm và giải nén thư mục ZIP: Mở {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/1e\/Androidgoogleplay.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/1e\/Androidgoogleplay.png\/26px-Androidgoogleplay.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:531,”bigWidth”:26,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}Google Play Store.Nhấn vào thanh tìm kiếm.Nhập winzip.Nhấn vào WinZip – Zip UnZip Tool từ trong trình đơn kết quả.Nhấn vào INSTALL (Cài đặt).3Mở WinZip. Nhấn vào OPEN (Mở) trên trang WinZip, hoặc biểu tượng ứng dụng WinZip nằm trong App Drawer của thiết bị Android. 4Nhấn vào ALLOW (Cho phép) khi được nhắc. WinZip sẽ có thể truy cập hệ thống tập tin trên thiết bị Android. 5Cuộn sang phải và nhấn vào START (Bắt đầu). Bạn cần cuộn qua 4 màn hình để tìm nút START. 6Chọn bộ nhớ mặc định. Tùy vào vị trí của thư mục ZIP trên thiết bị Android, có thể bạn cần nhấn vào Internal (Bộ nhớ trong) hoặc SD card (thẻ SD). 7Mở thư mục chứa tập tin ZIP. Đi đến thư mục mà bạn đã lưu tập tin ZIP. Có thể bạn cần cuộn xuống để tìm đúng thư mục.8Chọn thư mục ZIP. Tìm thư mục ZIP trong vị trí hiện tại, sau đó tích vào ô nằm bên phải tên tập tin nén để chọn. 9Nhấn vào nút “Unzip” với biểu tượng khung và dây kéo phía trên cùng, nằm ngay bên trái ô đánh dấu trống. Một trình đơn sẽ bật ra. 10Chọn vị trí mà bạn muốn lưu thư mục được giải nén. Nhấn vào Storage (Bộ nhớ), nhấn vào vị trí lưu trữ mà bạn muốn (ví dụ: Internal) và chọn thư mục để trích xuất tập tin ZIP vào. 11Nhấn vào UNZIP HERE (Giải nén vào đây). Tùy chọn này nằm cuối màn hình. những tập tin trong thư mục ZIP sẽ được trích xuất vào thư mục đã chọn, vậy là từ giờ bạn có thể mở chúng

Lời khuyên

Bạn có thể xóa thư mục ZIP sau khi giải nén xong.

Cảnh báo

Mặc dù bạn có thể mở và xem nội dung trong thư mục ZIP khi chưa giải nén, nhưng những tập tin có thể hiển thị không đúng hoặc chưa hoàn thiện cho đến khi được trích xuất.