Phương pháp Tải về sách máy tính tự do từ All IT eBooks: 5 Bước

Nếu hoàn toàn chỉ dùng cho mục đích cá nhân, có lẽ không có trang nào lại cung cấp cho những độc giả đam mê công nghệ thông tin dịch vụ tải sách về và/hoặc đọc sách trực tuyến đơn giản và dễ dàng, thậm chí không cần bất kỳ yêu cầu đăng ký hay xác thực nào, như trang All IT eBooks – Tất cả những sách điện tử về công nghệ thông tin (CNTT).

những bước

Phương pháp số 1 của 1:Tải về sách điện tử miễn phí từ All IT eBooks

1Trang chủ All IT eBooks. Địa chỉ của trang chủ: http://www.allitebooks.com. {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_vi\/thumb\/4\/4a\/All-IT-eBooks-2.png\/460px-All-IT-eBooks-2.png”,”bigUrl”:”\/images\/thumb\/4\/4a\/All-IT-eBooks-2.png\/686px-All-IT-eBooks-2.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:194,”bigWidth”:686,”bigHeight”:289,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><p><a href=\”\/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:cc-by-sa-nc-3.0-self&amp;redlink=1\” class=\”new\” title=\”B\u1ea3n_m\u1eabu:cc by sa nc 3.0 self (trang ch\u01b0a \u0111\u01b0\u1ee3c vi\u1ebft)\”>B\u1ea3n_m\u1eabu:cc by sa nc 3.0 self<\/a>\n<\/p><\/div>”}2Số lượng sách trên All IT eBooks.Vào thời điểm cuối tháng 2/2017, nếu mỗi trang màn hình hiển thị 10 sách điện tử, thì All IT eBooks có 690 trang, nghĩa là có gần 7.000 sách điện tử.{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_vi\/thumb\/4\/44\/All-IT-eBooks-2-Vi.png\/460px-All-IT-eBooks-2-Vi.png”,”bigUrl”:”\/images\/thumb\/4\/44\/All-IT-eBooks-2-Vi.png\/561px-All-IT-eBooks-2-Vi.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:217,”bigWidth”:561,”bigHeight”:265,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><p><a href=\”\/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:cc-by-sa-nc-3.0-self&amp;redlink=1\” class=\”new\” title=\”B\u1ea3n_m\u1eabu:cc by sa nc 3.0 self (trang ch\u01b0a \u0111\u01b0\u1ee3c vi\u1ebft)\”>B\u1ea3n_m\u1eabu:cc by sa nc 3.0 self<\/a>\n<\/p><\/div>”}{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_vi\/thumb\/a\/aa\/All-IT-eBooks-1.png\/460px-All-IT-eBooks-1.png”,”bigUrl”:”\/images\/thumb\/a\/aa\/All-IT-eBooks-1.png\/660px-All-IT-eBooks-1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:390,”bigWidth”:660,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><p><a href=\”\/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:cc-by-sa-nc-3.0-self&amp;redlink=1\” class=\”new\” title=\”B\u1ea3n_m\u1eabu:cc by sa nc 3.0 self (trang ch\u01b0a \u0111\u01b0\u1ee3c vi\u1ebft)\”>B\u1ea3n_m\u1eabu:cc by sa nc 3.0 self<\/a>\n<\/p><\/div>”}3những chủng loại sách điện tử trên trang All IT eBooks. Có tất cả 15 chủng loại; vài chủng loại có và vài chủng loại không có những chủng loại con bên trong, cụ thể: Web Development – Phát triển web. Chủng loại này được chia nhỏ tiếp thành những chủng loại con, như trong hình minh họa:{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_vi\/thumb\/6\/64\/All-IT-eBooks-Cat-1.png\/460px-All-IT-eBooks-Cat-1.png”,”bigUrl”:”\/images\/thumb\/6\/64\/All-IT-eBooks-Cat-1.png\/530px-All-IT-eBooks-Cat-1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:485,”bigWidth”:531,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><p><a href=\”\/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:cc-by-sa-nc-3.0-self&amp;redlink=1\” class=\”new\” title=\”B\u1ea3n_m\u1eabu:cc by sa nc 3.0 self (trang ch\u01b0a \u0111\u01b0\u1ee3c vi\u1ebft)\”>B\u1ea3n_m\u1eabu:cc by sa nc 3.0 self<\/a>\n<\/p><\/div>”}Programming – Lập trình. Chủng loại này được chia nhỏ tiếp thành những chủng loại con, như trong hình minh họa:{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_vi\/thumb\/b\/b8\/All-IT-eBooks-Cat-2.png\/460px-All-IT-eBooks-Cat-2.png”,”bigUrl”:”\/images\/thumb\/b\/b8\/All-IT-eBooks-Cat-2.png\/530px-All-IT-eBooks-Cat-2.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:485,”bigWidth”:531,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><p><a href=\”\/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:cc-by-sa-nc-3.0-self&amp;redlink=1\” class=\”new\” title=\”B\u1ea3n_m\u1eabu:cc by sa nc 3.0 self (trang ch\u01b0a \u0111\u01b0\u1ee3c vi\u1ebft)\”>B\u1ea3n_m\u1eabu:cc by sa nc 3.0 self<\/a>\n<\/p><\/div>”}Databases – Cơ sở dữ liệu. Chủng loại này được chia nhỏ tiếp thành những chủng loại con, như trong hình minh họa:{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_vi\/thumb\/d\/d3\/All-IT-eBooks-Cat-3.png\/460px-All-IT-eBooks-Cat-3.png”,”bigUrl”:”\/images\/thumb\/d\/d3\/All-IT-eBooks-Cat-3.png\/525px-All-IT-eBooks-Cat-3.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:491,”bigWidth”:525,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><p><a href=\”\/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:cc-by-sa-nc-3.0-self&amp;redlink=1\” class=\”new\” title=\”B\u1ea3n_m\u1eabu:cc by sa nc 3.0 self (trang ch\u01b0a \u0111\u01b0\u1ee3c vi\u1ebft)\”>B\u1ea3n_m\u1eabu:cc by sa nc 3.0 self<\/a>\n<\/p><\/div>”}Game Programming – Lập trình trò chơi.Graphics & Design – Đồ họa & Thiết kế. Chủng loại này được chia nhỏ tiếp thành những chủng loại con, như trong hình minh họa:{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_vi\/thumb\/2\/2f\/All-IT-eBooks-Cat-5.png\/460px-All-IT-eBooks-Cat-5.png”,”bigUrl”:”\/images\/thumb\/2\/2f\/All-IT-eBooks-Cat-5.png\/530px-All-IT-eBooks-Cat-5.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:485,”bigWidth”:531,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><p><a href=\”\/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:cc-by-sa-nc-3.0-self&amp;redlink=1\” class=\”new\” title=\”B\u1ea3n_m\u1eabu:cc by sa nc 3.0 self (trang ch\u01b0a \u0111\u01b0\u1ee3c vi\u1ebft)\”>B\u1ea3n_m\u1eabu:cc by sa nc 3.0 self<\/a>\n<\/p><\/div>”}Operating Systems – Hệ điều hành. Chủng loại này được chia nhỏ tiếp thành những chủng loại con, như trong hình minh họa:{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_vi\/thumb\/c\/c5\/All-IT-eBooks-Cat-6.png\/460px-All-IT-eBooks-Cat-6.png”,”bigUrl”:”\/images\/thumb\/c\/c5\/All-IT-eBooks-Cat-6.png\/528px-All-IT-eBooks-Cat-6.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:487,”bigWidth”:529,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><p><a href=\”\/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:cc-by-sa-nc-3.0-self&amp;redlink=1\” class=\”new\” title=\”B\u1ea3n_m\u1eabu:cc by sa nc 3.0 self (trang ch\u01b0a \u0111\u01b0\u1ee3c vi\u1ebft)\”>B\u1ea3n_m\u1eabu:cc by sa nc 3.0 self<\/a>\n<\/p><\/div>”}Networking & Cloud Computing – Kết nối mạng & Điện toán đám mây. Chủng loại này được chia nhỏ tiếp thành những chủng loại con, như trong hình minh họa:{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_vi\/thumb\/f\/fb\/All-IT-eBooks-Cat-7.png\/460px-All-IT-eBooks-Cat-7.png”,”bigUrl”:”\/images\/thumb\/f\/fb\/All-IT-eBooks-Cat-7.png\/531px-All-IT-eBooks-Cat-7.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:484,”bigWidth”:532,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><p><a href=\”\/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:cc-by-sa-nc-3.0-self&amp;redlink=1\” class=\”new\” title=\”B\u1ea3n_m\u1eabu:cc by sa nc 3.0 self (trang ch\u01b0a \u0111\u01b0\u1ee3c vi\u1ebft)\”>B\u1ea3n_m\u1eabu:cc by sa nc 3.0 self<\/a>\n<\/p><\/div>”}Administration – Quản trị. Chủng loại này được chia nhỏ tiếp thành những chủng loại con, như trong hình minh họa:{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_vi\/thumb\/0\/03
\/All-IT-eBooks-Cat-8.png\/460px-All-IT-eBooks-Cat-8.png”,”bigUrl”:”\/images\/thumb\/0\/03\/All-IT-eBooks-Cat-8.png\/525px-All-IT-eBooks-Cat-8.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:490,”bigWidth”:526,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><p><a href=\”\/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:cc-by-sa-nc-3.0-self&amp;redlink=1\” class=\”new\” title=\”B\u1ea3n_m\u1eabu:cc by sa nc 3.0 self (trang ch\u01b0a \u0111\u01b0\u1ee3c vi\u1ebft)\”>B\u1ea3n_m\u1eabu:cc by sa nc 3.0 self<\/a>\n<\/p><\/div>”}Computers & Technology – Máy tính và Công nghệ.Certification – Chứng chỉ.Enterprise – Doanh nghiệp lớn. Chủng loại này được chia nhỏ tiếp thành những chủng loại con, như trong hình minh họa:{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_vi\/thumb\/1\/14\/All-IT-eBooks-Cat-11.png\/460px-All-IT-eBooks-Cat-11.png”,”bigUrl”:”\/images\/thumb\/1\/14\/All-IT-eBooks-Cat-11.png\/525px-All-IT-eBooks-Cat-11.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:491,”bigWidth”:525,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><p><a href=\”\/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:cc-by-sa-nc-3.0-self&amp;redlink=1\” class=\”new\” title=\”B\u1ea3n_m\u1eabu:cc by sa nc 3.0 self (trang ch\u01b0a \u0111\u01b0\u1ee3c vi\u1ebft)\”>B\u1ea3n_m\u1eabu:cc by sa nc 3.0 self<\/a>\n<\/p><\/div>”}Marketing & SEO – Tiếp thị & SEO.Hardware & DIY – Phần cứng và Tự làm cho mình – DIY (Do It Yourself).Security – An toàn.Software – Phần mềm. Chủng loại này được chia nhỏ tiếp thành những chủng loại con, như trong hình minh họa:{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_vi\/thumb\/4\/46\/All-IT-eBooks-Cat-15.png\/460px-All-IT-eBooks-Cat-15.png”,”bigUrl”:”\/images\/thumb\/4\/46\/All-IT-eBooks-Cat-15.png\/500px-All-IT-eBooks-Cat-15.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:515,”bigWidth”:500,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><p><a href=\”\/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:cc-by-sa-nc-3.0-self&amp;redlink=1\” class=\”new\” title=\”B\u1ea3n_m\u1eabu:cc by sa nc 3.0 self (trang ch\u01b0a \u0111\u01b0\u1ee3c vi\u1ebft)\”>B\u1ea3n_m\u1eabu:cc by sa nc 3.0 self<\/a>\n<\/p><\/div>”}Lưu ý: Cách tốt nhất để tránh những trang trên All IT eBooks là chỉ dùng thực đơn Categories (Chủng loại) trên thanh thực đơn ở đỉnh của trang để chọn chủng loại, những chủng loại con bên trong từng chủng loại (nếu có) và/hoặc tìm kiếm sách bằng công cụ tìm kiếm trên trang.4Chọn sách theo chủng loại hoặc chủng loại con rồi tải nó về máy tính của bạn.Ví dụ, bạn muốn tải về hoặc đọc trên trực tuyến sách thuộc chủng loại Hardware & DIY, hãy lần lượt nhấn vào những thực đơn Categories > Hardware & DIY (Chủng loại > Phần cứng và Tự làm cho mình), để mở ra danh sách liệt kê những sách điện tử thuộc chủng loại này. Trong danh sách liệt kê, hãy nhấn vào tiêu đề hoặc hình ảnh thu nhỏ bìa cuốn sách bạn muốn để mở ra trang giới thiệu của cuốn sách được chọn đó.{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_vi\/thumb\/c\/c8\/All-IT-eBooks-DIY-2.png\/460px-All-IT-eBooks-DIY-2.png”,”bigUrl”:”\/images\/thumb\/c\/c8\/All-IT-eBooks-DIY-2.png\/720px-All-IT-eBooks-DIY-2.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:357,”bigWidth”:721,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><p><a href=\”\/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:cc-by-sa-nc-3.0-self&amp;redlink=1\” class=\”new\” title=\”B\u1ea3n_m\u1eabu:cc by sa nc 3.0 self (trang ch\u01b0a \u0111\u01b0\u1ee3c vi\u1ebft)\”>B\u1ea3n_m\u1eabu:cc by sa nc 3.0 self<\/a>\n<\/p><\/div>”}Trượt xuống bên dưới trang giới thiệu cuốn sách và bạn sẽ nhìn thấy: Nút Download PDF (Tải về tệp định dạng PDF) với chỉ số kích cỡ của sách điện tử theo MB nằm trong những dấu ngoặc đơn. Hãy nhấn vào nút này để mở ra cửa sổ tải sách được chọn và sau đó tiếp tụ nhấn vào nút Tải xuống ở góc phải trên cùng bên phải của cửa số đó để tải sách được chọn về máy của bạn. Nút Read Online – Đọc trên trực tuyến. Hãy nhấn vào nút này để xem sách được chọn trên trực tuyến.{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_vi\/thumb\/4\/41\/All-IT-eBooks-DIY-5.png\/460px-All-IT-eBooks-DIY-5.png”,”bigUrl”:”\/images\/thumb\/4\/41\/All-IT-eBooks-DIY-5.png\/710px-All-IT-eBooks-DIY-5.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:363,”bigWidth”:710,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><p><a href=\”\/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:cc-by-sa-nc-3.0-self&amp;redlink=1\” class=\”new\” title=\”B\u1ea3n_m\u1eabu:cc by sa nc 3.0 self (trang ch\u01b0a \u0111\u01b0\u1ee3c vi\u1ebft)\”>B\u1ea3n_m\u1eabu:cc by sa nc 3.0 self<\/a>\n<\/p><\/div>”}Related ebooks – những sách điện tử có liên quan. Bên dưới dòng chữ này là vài cuốn sách điện tử có liên quan tới cuốn sách được chọn. Hãy nhấn vào cuốn sách nào bạn muốn để xem thêm và/hoặc tải tiếp nó về máy tính của bạn.5Tìm sách theo cụm từ tìm kiếm bất kỳ. Bạn có thể tìm sách điện tử trên All IT eBooks bằng cách gõ cụm từ tìm kiếm bất kỳ vào trường tìm kiếm rồi nhấn phím Enter để tiến hành tìm kiếm. Ví dụ: Gõ cụm từ Arduino vào trường tìm kiếm rồi nhấn phím Enter. Nhận kết quả tìm kiếm trả về như trong hình minh họa. Từ danh sách kết quả tìm kiếm, hãy chọn sách điện tử bạn muốn rồi xem trên trực tuyến hoặc tải về máy tính của bạn, như được trình bày ở bên trên

Khuyến cáo

Bạn nên kiểm tra những trang đầu của cuốn sách để xem cuốn sách bạn chọn có được cấp phép mở hay không? Nếu cuốn sách được cấp phép mở thì bạn có thể yên tâm để tải về và dùng.Xem thêm: Tổng hợp những bài đăng về sách điện tử với bài Liên kết những nội dung sách điện tử trên TaiNgheTroThinh.vnXem thêm bài Liên kết những nội dung được cấp phép mở, truy cập mở trên TaiNgheTroThinh.vn