Phương pháp Thêm siêu liên kết trong Illustrator Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách thêm siêu liên kết vào tài liệu PDF mà bạn đã tạo trên Adobe Illustrator. Đáng tiếc rằng địa chỉ website được nhập trên Illustrator sẽ không tự động chuyển thành siêu liên kết khi bạn xuất bản tập tin PDF, nhưng chúng ta có thể tạo liên kết nhấp vào được bằng Adobe Acrobat hoặc Adobe InDesign.

những bước

Phần 1Phần 1 Tạo đối tượng siêu liên kết trên Illustrator

1Mở Illustrator. Nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng màu vàng có chữ “Ai“, nhấp vào File (Tập tin) trong thanh trình đơn đầu màn hình và tiến hành một trong những bước sau: Nhấp vào Open… (Mở) và chọn tài liệu để mở tập tin có sẵn.Nhấp vào New… (Mới) để tạo tài liệu mới.

Lưu ý: Nếu bạn thêm siêu liên kết vào Illustrator và ẩn phía trên nội dung mà bạn muốn dùng làm “nút” của siêu liên kết thì đối tượng này sẽ không nhấp vào được sau khi chúng ta xuất tập tin Illustrator thành PDF. Bạn có thể dùng Illustrator để bố trí văn bản hay hình ảnh cần dùng thành đối tượng có thể nhấp chuột của siêu liên kết trước khi tạo liên kết thật trong Acrobat hoặc InDesign.

2Tạo văn bản siêu liên kết. Bỏ qua bước này nếu bạn muốn đặt siêu liên kết bên dưới hình ảnh. Trừ khi bạn chỉ muốn nhập siêu liên kết mà không tích hợp vào văn bản, nếu không thì bước chuyển đổi phần văn bản của PDF thành đường viền là tất yếu: Nhấp vào nút Selection Tool (Công cụ vùng chọn) với biểu tượng con trỏ màu đen ở phía trên bên trái thanh công cụ bên trái cửa sổ.Nhấp vào văn bản mà bạn sẽ chèn siêu liên kết.Nhấp vào tùy chọn Type (Nhập) trong thanh trình đơn đầu màn hình.Nhấp vào tùy chọn Create Outlines (Tạo đường viền) ở giữa trình đơn.Nhấp vào tùy chọn Object (Đối tượng) trong thanh trình đơn đầu màn hình.Nhấp vào tùy chọn Group (Nhóm) ở gần đầu trình đơn.3Sắp xếp đối tượng của siêu liên kết. Nhấp và kéo văn bản hoặc hạng mục đến vị trí mà bạn muốn trước khi tiếp tục. 4Lưu tài liệu dưới dạng PDF. Sau khi lưu tài liệu thành PDF, bạn có thể tiếp tục kích hoạt liên kết trên Acrobat. Để lưu tập tin, bạn hãy: Nhấp vào FileNhấp vào Save As… (Lưu thành)Nhập tên tập tin.Chọn Adobe PDF làm định dạng tập tin.Nhấp vào Save (Lưu)

Phần 2Phần 2 Thêm siêu liên kết trên Acrobat

1Mở tập tin PDF trên Adobe Acrobat. Nhấp đúp vào tập tin PDF để mở (nếu Adobe Acrobat là trình đọc PDF mặc định của máy tính). Nếu như trình đọc PDF mặc định là phần mềm khác: Windows — Nhấp phải vào tập tin PDF, chọn Open with và nhấp vào Adobe Acrobat.Mac — Nhấp vào tập tin PDF, nhấp vào File, chọn Open With và nhấp vào Adobe Acrobat.2Nhấp vào Tools (Công cụ). Trình đơn này nằm phía trên bên trái màn hình. Một trình đơn sẽ thả xuống. Trên Windows, có thể bạn cần nhấp vào thẻ View (Xem) ở đầu cửa sổ Acrobat và chọn Tools.3Chọn Edit PDF (Chỉnh sửa PDF). Tùy chọn này nằm trong phần “Create & Edit” (Tạo & chỉnh sửa) ở gần đầu trang. Thanh công cụ chỉnh sửa và những tùy chọn bổ sung sẽ mở ra đầu cửa sổ. 4Chọn Link (Liên kết). Tùy chọn này nằm cạnh biểu tượng mắt xích trong thanh công cụ chỉnh sửa ở đầu trang. Một trình đơn sẽ thả xuống. 5Nhấp vào Add/Edit Web or Document Link (Thêm/chỉnh sửa liên kết web hoặc tài liệu). Tùy chọn này nằm đầu trình đơn thả xuống. Con trỏ chuột khi ấy sẽ là biểu tượng chữ thập.6Tạo liên kết. Nhấp và kéo con trỏ lên xuống trên văn bản hoặc đối tượng mà bạn muốn dùng như siêu liên kết, sau đó thả chuột ra. Một cửa sổ sẽ hiện ra. Ví dụ: nếu muốn thêm liên kết vào từ “Nhấp vào đây”, bạn cần kéo con trỏ chuột từ phía trên bên trái chữ “N” trong từ “Nhấp” xuống phía dưới bên phải chữ “y” của từ “đây”.7Chọn hình thái của liên kết. Chọn khung thả xuống “Link Type” (Kiểu liên kết) và chọn xem hình chữ nhật nhấp vào được mà bạn vừa chọn sẽ hiển thị hay ẩn. Nếu chọn liên kết hiển thị, bạn có thể cân nhắc về: Line Style (Kiểu đường kẻ): Chọn kiểu viền mà bạn muốn thể hiện trên khung; liền nét, đứt khúc hoặc gạch chân.Color (Màu sắc): Chọn màu sắc cho đường viền.Highlight Style (Kiểu tô sáng): Chọn cách mà bạn muốn khung liên kết thể hiện khi ai đó nhấp chuột vào (chỉ áp dụng với một vài trình xem PDF cụ thể).8Chọn hành động của liên kết. Điều này tùy thuộc vào loại liên kết mà bạn muốn thêm: Go to a Page View (Chuyển đến chế độ xem trang): Liên kết đến trang khác trong PDF. Hãy nhấp Next (Tiếp theo), đi đến trang mà bạn chọn rồi nhấp vào Set Link (Cài liên kết).Open a File (Mở tập tin): Chọn tập tin trên máy tính, nhấp vào Select (Chọn), điền vào những tùy chọn cần thiết nếu được nhắc và nhấp OK.Open a Web Page (Mở trang web): Nhập địa chỉ website mà bạn muốn liên kết (địa chỉ phải đầy đủ gồm cả phần “https://”) rồi nhấp Enter.9Lưu tập tin PDF. Nhấn Ctrl+S (Windows) hoặc ⌘ Command+S (Mac) để lưu lại thay đổi của tập tin PDF. Nội dung được liên kết sẽ bắt đầu hoạt động như một siêu liên kết, nghĩa là bạn có thể nhấp vào đó để mở liên kết

Phần 3Phần 3 Thêm siêu liên kết trên InDesign

1Mở tập tin PDF trên InDesign. Nhấp phải vào tập tin PDF, nhấp Open with (Mở với) và chọn InDesign trên trình đơn bật lên. Trên Mac, bạn có thể chọn PDF bằng cách nhấp vào tập tin, nhấp vào File và chọn Open With > InDesign.2Nhấp vào Window (Cửa sổ). Thẻ này nằm đầu cửa sổ InDesign (Windows) hoặc màn hình (Mac). Một trình đơn sẽ thả xuống. 3Chọn Interactive (Tương tác). Tùy chọn này nằm giữa trình đơn thả xuống. Khi bạn nhấp vào đó, một trình đơn khác sẽ bật ra. 4Nhấp vào Hyperlinks (Siêu liên kết). Tùy chọn này nằm gần cuối trình đơn vừa bật ra. Một cửa sổ nhỏ sẽ bật lên. 5Chọn văn bản siêu liên kết. Nhấp và kéo chuột qua văn bản mà bạn muốn dùng làm nội dung để nhấp chuột của siêu liên kết. 6Nhấp vào nút “New” (Mới) nằm giữa hàng tùy chọn ở góc dưới bên phải trình đơn nhỏ bật lên. Một cửa sổ lớn sẽ bật lên. 7Nhấp vào khung thả xuống “Link To” (Liên kết đến) ở đầu cửa sổ. Một trình đơn sẽ thả xuống. 8Chọn loại liên kết. Nhấp vào một trong những tùy chọn sau từ khung thả xuống “Link To”. URL — Tạo liên kết đến website.File — Tạo liên kết đến tập tin trên máy tính.Page (Trang) — Tạo liên kết đến một trang trong tập tin PDF.9Tạo đường dẫn liên kết. Tùy vào loại liên kết mà bạn vừa chọn, hãy tiến hành một trong những bước sau: URL — Trong khung văn bản “URL”, bạn phải nhập địa chỉ đầy đủ (gồm cả phần “https://”) của website cần liên kết.File — Nhấp vào tùy chọn thư mục nằm bên phải khung văn bản “Path” (Đường dẫn), sau đó chọn tập tin và nhấp vào Open (Mở) hoặc Choose (Chọn).Page — Chọn số trang mà bạn muốn liên kết.10Nhấp vào nút OK ở góc trên bên phải cửa sổ. Siêu liên kết sẽ được lưu. 11Xuất bản tập tin PDF dưới dạng tương tác. Như vậy nhằm đảm bảo rằng siêu liên kết trong tập tin PDF sẽ nhấp vào được: Nhấp vào FileNhấp vào Export… (Xuất)Nhập tên tập tin.Chọn Adobe PDF (Interactive) từ trong trình đơn “Save as type” (Windows) hoặc “Format” (Mac).Nhấp vào Save

Lời khuyên

InDesign sẽ hữu dụng nếu bạn muốn tương tác nhiều hơn với siêu liên kết được dùng, nhưng cả Acrobat và InDesign đều hiệu quả như nhau trong việc thêm liên kết.

Cảnh báo

Đáng tiếc rằng bất kỳ loại siêu liên kết nào được thêm vào Adobe Illustrator đều sẽ trở thành liên kết không khả dụng khi tập tin được xuất sang định dạng PDF.