Hàm clrscr() là gì trong ngôn ngữ lập trình C và cách xóa bảng điều khiển và màn hình trong C

Hàm clrscr() được dùng để xóa màn hình bảng điều khiển MS-DOS trên những trình biên dịch ngôn ngữ lập trình C cũ như Turbo C và Turbo C++. clrscr() không phải là một hàm C tiêu chuẩn, vì thế nếu bạn tiến hành biên dịch chương trình bao gồm hàm clrscr() trên trình biên dịch hiện đại như GCC hoặc Clang, bạn sẽ gặp phải lỗi “function not declared” (hàm không được khai báo) hay “not declared in this scope” (không được khai báo trong phạm vi). Vậy bạn cần làm gì khi muốn xóa bảng điều khiển trên chương trình? TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách thay thế hàm clrscr() bằng hàm system() dùng để xóa màn hình trong ngôn ngữ lập trình C.

những bước

1Thêm tập tin tiêu đề stdlib.h vào mã. Hàm system() dùng để chuyển những lệnh đến thiết bị đầu cuối hoặc bảng điều khiển. Hàm này được khai báo trong tập tin tiêu đề stdlib.h.Hàm clrscr() được định nghĩa trong tập tin tiêu đề conio.h. Chúng ta sẽ xóa hàm clrscr() và thay bằng system(), vì thế bạn có thể xóa tập tin tiêu đề conio.h.2Thay hàm clrscr() bằng system("cls") trên Windows. Lệnh cls sẽ xóa màn hình bảng điều khiển khi thực thi trên dấu nhắc lệnh Windows. Lệnh cls khi được chuyển thông qua hàm system() sẽ xóa màn hình rất hiệu quả. 3Thay hàm clrscr() bằng system("clear") trên Linux hoặc macOS. Hàm system() sẽ chuyển lệnh clear đến bảng điều khiển. Lệnh Linux (cũng như macOS) dùng để xóa bảng điều khiển là clear, vì thế, hàm system(“clear”) sẽ xóa cửa sổ bảng điều khiển.