Phương pháp Tải video YouTube bằng Opera Mini (trên điện thoại)

Opera Mini là một trình duyệt web đã quá đỗi quen thuộc hiện nay. Tuy nhiên, trình duyệt này lại không thể tải video từ YouTube xuống. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu mẹo để làm điều đó.

những bước

Phương pháp số 1 Bằng cách đổi URL

{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/4\/4f\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-1.jpg\/v4-460px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-1.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/4\/4f\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-1.jpg\/v4-663px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-1.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:388,”bigWidth”:664,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}1Truy cập website YouTube.{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/b\/b8\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-2.jpg\/v4-460px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/b\/b8\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-2.jpg\/v4-663px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:388,”bigWidth”:664,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}2Xác định thanh tìm kiếm YouTube và nhập tên video mà bạn muốn tải.{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/e\/e9\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-3.jpg\/v4-460px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/e\/e9\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-3.jpg\/v4-663px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:388,”bigWidth”:664,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}3Chọn video mong muốn từ danh sách kết quả tìm kiếm. Lưu ý: không nhấn vào xem video. {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/a\/ab\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-4.jpg\/v4-460px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/a\/ab\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-4.jpg\/v4-663px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:388,”bigWidth”:664,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}4Đi đến thanh địa chỉ của trình duyệt – nơi nhập URL. Bạn sẽ thấy địa chỉ bắt đầu bằng (m.) {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/3\/3c\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-5.jpg\/v4-460px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-5.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/3\/3c\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-5.jpg\/v4-663px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:388,”bigWidth”:664,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}5Xóa (m.) và nhập (ss) (không có dấu chấm). {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/4\/4c\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-6.jpg\/v4-460px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-6.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/4\/4c\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-6.jpg\/v4-663px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-6.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:388,”bigWidth”:664,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}6Nhấn OK. Một trang mới sẽ mở ra, tại đây bạn có thể tải video. {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/e\/e1\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-7.jpg\/v4-460px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-7.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/e\/e1\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-7.jpg\/v4-663px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-7.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:388,”bigWidth”:664,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}7Chọn định dạng mong muốn và nhấn vào nút tải.{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/e\/eb\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-8.jpg\/v4-460px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-8.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/e\/eb\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-8.jpg\/v4-663px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-8.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:388,”bigWidth”:664,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}8Opera Mini sẽ hỏi đường dẫn để tải tập tin. Hãy chọn đường dẫn và tải video!

Phương pháp số 2 Bằng Javascript

{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/e\/e1\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-9.jpg\/v4-460px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-9.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/e\/e1\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-9.jpg\/v4-663px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-9.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:388,”bigWidth”:664,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}1Mở trình duyệt Opera Mini.{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/d\/db\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-10.jpg\/v4-460px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-10.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/d\/db\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-10.jpg\/v4-663px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-10.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:388,”bigWidth”:664,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}2Truy cập YouTube{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/7\/7f\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-11.jpg\/v4-460px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-11.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/7\/7f\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-11.jpg\/v4-663px-Download-Videos-from-You
Tube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-11.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:388,”bigWidth”:664,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}3Chọn “Bookmarks (# 5)” trên opera mini. Lưu ý: #5 là lối tắt chỉ có trong opera mini 6 trở lên. {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/6\/6b\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-12.jpg\/v4-460px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-12.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/6\/6b\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-12.jpg\/v4-663px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-12.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:388,”bigWidth”:664,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}4Đánh dấu và đặt tên bookmark là YouTube download.{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/f\/f5\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-13.jpg\/v4-460px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-13.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/f\/f5\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-13.jpg\/v4-663px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-13.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:388,”bigWidth”:664,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}5Thay URL bằng javascript. Bạn có thể tìm thấy ngôn ngữ lập trình này trên blogspot. {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/6\/6c\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-14.jpg\/v4-460px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-14.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/6\/6c\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-14.jpg\/v4-663px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-14.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:388,”bigWidth”:664,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}6Lưu dấu trang lại.{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/1\/1a\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-15.jpg\/v4-460px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-15.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/1a\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-15.jpg\/v4-663px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-15.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:388,”bigWidth”:664,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}7Chọn video mong muốn trên YouTube.{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/3\/3e\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-16.jpg\/v4-460px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-16.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/3\/3e\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-16.jpg\/v4-663px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-16.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:388,”bigWidth”:664,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}8Cuộn xuống và chọn chế độ xem desktop hoặc chuẩn.{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/6\/61\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-17.jpg\/v4-460px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-17.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/6\/61\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-17.jpg\/v4-663px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-17.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:388,”bigWidth”:664,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}9Truy cập cài đặt trình duyệt và bật tùy chọn single column view (chế độ xem một cột) lên.{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/6\/67\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-18.jpg\/v4-460px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-18.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/6\/67\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-18.jpg\/v4-663px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-18.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:388,”bigWidth”:664,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}10Tải lại trang web.{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/9\/96\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-19.jpg\/v4-460px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-19.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/9\/96\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-19.jpg\/v4-663px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-19.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:388,”bigWidth”:664,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}11Chọn Saved Bookmark (Dấu trang đã lưu).{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/5\/55\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-20.jpg\/v4-460px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-20.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/5\/55\/Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-20.jpg\/v4-663px-Download-Videos-from-YouTube-Using-Opera-Mini-Web-Browser-%28Mobile%29-Step-20.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:388,”bigWidth”:664,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}12Bạn sẽ thấy khung tải xuống sẽ hiện ra bên dưới. Nhấn vào nút download, lưu đường dẫn và tập tin sẽ được tải về!

Lời khuyên

Bạn có thể làm theo cách thứ nhất (đổi trực tiếp URL) để tải video YouTube về máy tính.