Phương pháp Thay đổi địa chỉ email chính của tài khoản Microsoft

Bạn có thể thay đổi địa chỉ email chính cho tài khoản Microsoft từ trang Profile (Hồ sơ) bằng cách dùng trình duyệt web. Mặc dù bạn có thể thêm nhiều địa chỉ email ngay trên Windows, nhưng bí danh chính của tài khoản chỉ thay đổi được bằng cách truy cập trang Microsoft Account (Tài khoản Microsoft).

những bước

1Truy cập https://account.microsoft.com/profile/ bằng trình duyệt web. Nếu được nhắc, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu rồi nhấp vào Sign in (Đăng nhập). 2Nhấp vào Manage how you sign in to your account (Quản lý cách mà bạn đăng nhập tài khoản). Mục này nằm bên phải ảnh hồ sơ. 3Nhấp vào Add Email (Thêm email). Nút này nằm bên dưới phần “Account” (Tài khoản). Microsoft gọi những email hoặc số điện thoại thay thế là bí danh (alias). Nếu thấy từ này thì đây chính là nội dung mà bạn đang quan tâm.4Chọn giữa bí danh Microsoft mới (new) hoặc hiện có (existing).5Nhập địa chỉ email. Để tạo địa chỉ email mới, bạn sẽ cần nhập tên email và chọn dịch vụ thư điện tử từ trong trình đơn. Nếu muốn dùng địa chỉ email hiện có, hãy nhập địa chỉ đầy đủ vào trường văn bản. 6Nhấp vào Add Alias (Thêm bí danh). Bạn sẽ trở lại trang hồ sơ với bí danh mới được liệt kê trong danh sách địa chỉ email. 7Nhấp vào Make Primary (Đặt làm chính). Tùy chọn này sẽ hiện ra cạnh mỗi bí danh của tài khoản (trừ bí danh chính hiện tại). Địa chỉ mà bạn chọn sẽ hiện ra cạnh ảnh đại diện khi bạn đăng nhập tài khoản

Lời khuyên

Bạn có thể thay đổi bí danh chính 2 lần/tuần.XNguồn tin đáng tin cậyMicrosoft SupportĐi tới nguồnBạn có thể thêm tối đa 10 bí danh mỗi năm.