dùng nút bỏ phiếu trên Outlook Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách thêm nút biểu quyết vào email gửi đi bằng Microsoft Outlook trên PC.

những bước

Phương pháp số 1 Tạo cuộc khảo sát

1Mở Outlook. Nhấp vào trình đơn Start > All Apps > Microsoft Office > Microsoft Outlook. 2Nhấp vào New Email (Email mới) ở góc trên bên trái Outlook. Bạn cũng có thể thêm nút để gửi thư mà bạn đang chuyển tiếp. Để chuyển tiếp thư, hãy nhấp vào email đó và chọn Forward (Chuyển tiếp).3Nhấp vào trình đơn Options (Tùy chọn) ở đầu cửa sổ về phía bên trái.4Nhấp vào Use Voting Buttons (dùng nút bỏ phiếu). Một trình đơn sẽ thả xuống. 5Chọn kiểu nút bỏ phiếu. Sau khi bạn tạo vùng chọn, thông báo “You Have Added Voting Buttons to This Message” (Bạn đã thêm nút bỏ phiếu vào thư này) sẽ hiện ra. Dưới đây là những tùy chọn khác nhau: Approve;Reject: dùng khi bạn cần sự ủy quyền cho nội dung nào đó.Yes;No: Đây là cách thích hợp để tạo cuộc khảo sát nhanh.Yes;No;Maybe: Thêm phản hồi bổ sung cho cuộc khảo sát Yes/No.Custom: Tùy chỉnh những tùy chọn khảo sát riêng, chẳng hạn như ngày và giờ. Nếu bạn chọn tùy chọn này, hãy tích vào ô bên cạnh dòng “Use voting buttons” (dùng nút biểu quyết) bên dưới mục “Voting and Tracking options” (những tùy chọn theo dấu và biểu quyết), tạo văn bản cho nút rồi nhấp vào Close (Đóng).6Nhập người nhận mà bạn muốn gửi. Nhập một hoặc nhiều địa chỉ email vào trường To: và CC: nếu cần thiết. 7Thêm chủ đề và nội dung thư. dùng những khung chủ đề và nội dung để mô tả chi tiết về cuộc khảo sát. 8Nhấp vào Send (Gửi) ở góc trên bên trái thư.Khi thư được gửi đến người nhận, họ có thể nhấp vào Click here to vote (Nhấp vào đây để bỏ phiếu) để truy cập những nút, sau đó thực hiện bỏ phiếu. Phản hồi sẽ được gửi đến hộp thư đến của bạn.Bạn có thể xem tất cả thư trả lời dưới dạng bảng. Để thực hiện, hãy mở một trong những thư trả lời, nhấp vào The sender responded (Người gửi đã trả lời) trong tiêu đề thư và chọn View voting responses (Xem phản hồi biểu quyết).

Phương pháp số 2 Bỏ phiếu một cuộc khảo sát

1Mở Outlook. Nhấp vào trình đơn Start > All Apps > Microsoft Office > Microsoft Outlook. 2Nhấp đúp vào thư chứa cuộc khảo sát. Nội dung email sẽ mở ra trong cửa sổ riêng. Nếu bạn đang xem thư trong ngăn đọc, hãy nhấp vào Click here to vote hiển thị ở tiêu đề email và bỏ qua đến bước cuối.3Nhấp vào thẻ Message ở đầu cửa sổ.4Nhấp vào Vote (Bỏ phiếu) nằm bên dưới tiêu đề “Respond” (Phản hồi).5Nhấp vào tùy chọn mà bạn muốn. Phiếu của bạn sẽ được thêm vào kết quả cuộc khảo sát

Phương pháp số 3 Xem lại kết quả khảo sát

1Mở Outlook. Nhấp vào trình đơn Start > All Apps > Microsoft Office > Microsoft Outlook. Áp dụng phương pháp này sau khi bạn đã tạo cuộc khảo sát và muốn xem kết quả.2Nhấp vào thư mục Sent Items (Mục đã gửi) nằm trong khung bên trái.3Nhấp vào thư chứa cuộc khảo sát. Nội dung email sẽ mở ra trong khung đọc. 4Nhấp vào thẻ Message (Thư) nằm đầu cửa sổ.5Nhấp vào Tracking (Theo dõi) nằm bên dưới tiêu đề “Show”. những kết quả của cuộc khảo sát sẽ hiện ra dưới dạng bảng bên trong cửa sổ. Bạn sẽ không thấy nút Tracking cho đến khi có ít nhất một người nhận bỏ phiếu