Phương pháp Sao chép Tập tin trong Command Prompt Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn bạn cách dùng Command Prompt của Windows để sao chép tập tin hoặc thư mục.

những bước

Phần 1Phần 1 Chuẩn bị trước khi sao chép

1Xác định vị trí của tập tin. Bạn cần biết vị trí của tập tin – hay còn gọi là đường dẫn – để Command Prompt biết nơi cần tìm tập tin. Bạn có thể tìm đường dẫn của tập tin bằng cách truy cập nơi chứa tập tin trong File Explorer và nhấp vào thanh đường dẫn ở gần phía trên cửa sổ.Hầu hết tập tin đều có đường dẫn như sau: [Tên ổ đĩa]:\Users\[Tên người dùng] (Ví dụ như “C:\Users\Khanh”). Đây là đường dẫn đến vị trí lưu hầu hết tập tin được tạo bởi người dùng máy tính.Tập tin lưu trên màn hình máy tính liên quan đến ví dụ trên sẽ là “C:\Users\Khanh\Desktop”, còn tập tin trong thư mục Documents sẽ có đường dẫn “C:\Users\Khanh\Documents”2Nhớ tên tập tin. Nếu muốn sao chép tập tin, bạn cần biết tên của tập tin đó. Lưu ý, tên tập tin trong Command Prompt có phân biệt chữ hoa và chữ thường, nên bạn cần nhập chính xác cách viết của từng ký tự. 3Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} bằng cách nhấp vào biểu tượng Windows ở bên dưới góc trái màn hình.4Nhập command prompt để tìm chương trình Command Prompt trong máy tính.5Nhấp vào {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/6\/66\/Windowscmd1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/6\/66\/Windowscmd1.png\/36px-Windowscmd1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:383,”bigWidth”:36,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} Command Prompt ở phía trên cửa sổ Start để mở chương trình này.Lưu ý, bạn không thể truy cập Command Prompt nếu đang dùng máy tính dùng chung (chẳng hạn như máy tính ở trường học hoặc nơi công cộng)

Phần 2Phần 2 Sao chép tập tin

1Nhập lệnh “thay đổi đường dẫn”. Hãy gõ cd và khoảng trắng, nhưng đừng ấn ↵ Enter ngay. 2Nhập đường dẫn của tập tin. Đây là bước nhập đường dẫn đến tập tin cần sao chép. 3Ấn ↵ Enter để yêu cầu Command Prompt truy cập đường dẫn vừa nhập.4Nhập lệnh “sao chép” bằng cách gõ copy và khoảng trắng, nhưng đừng vội ấn ↵ Enter.5Nhập tên tập tin. Bạn sẽ nhập tên tập tin và theo sau đó là một khoảng trắng, đừng quên nhập đuôi tập tin (chẳng hạn như .txt đối với tập tin văn bản). Không ấn ↵ Enter sau bước này. Nếu có khoảng trắng trong tên tập tin, bạn cần đặt khoảng trắng trong ngoặc kép. Ví dụ, tên tập tin “Bai tap Toan.txt” sẽ trở thành Bai” “tap” “Toan.txt trong Command Prompt.6Nhập đường dẫn đến thư mục đích. Hãy nhập một đường dẫn khác (chẳng hạn như C:\Users\[tên của bạn]\Desktop) mà bạn chọn để lưu tập tin cần sao chép. Nếu không thực hiện bước này, tập tin sẽ được sao chép vào thư mục người dùng (ví dụ: “C:\Users\[tên của bạn]”) theo mặc định.7Ấn ↵ Enter. Thao tác này sẽ sao chép tập tin vào thư mục được chỉ định. Bạn có thể xem tập tin đã sao chép bằng cách truy cập thư mục đó từ File Explorer trên máy tính

Phần 3Phần 3 Sao chép dữ liệu của thư mục

1Truy cập đường dẫn đến thư mục. Gõ cd và khoảng trắng, rồi nhập đường dẫn đến thư mục và ấn ↵ Enter. Ví dụ, nếu bạn muốn sao chép toàn bộ tập tin trong thư mục “Example” được lưu trên màn hình, bạn sẽ nhập C:\Users\humpb\Desktop tại đây.2Nhập lệnh robocopy. Gõ robocopy và khoảng trắng, nhưng đừng vội ấn ↵ Enter. 3Nhập tên thư mục. Gõ tên của thư mục mà bạn muốn sao chép, rồi thêm khoảng trắng. Một lần nữa, đừng vội ấn ↵ Enter. Tương tự như với tên tập tin, khoảng trắng trong tên thư mục phải được đặt trong dấu ngoặc kép.4Nhập thư mục đích. Gõ đường dẫn đến nơi mà bạn muốn lưu những dữ liệu được sao chép. Nếu thư mục gốc có nhiều tập tin, việc sao chép những tập tin đó vào thư mục khác đã có sẵn nhiều dữ liệu sẽ khiến bạn rối bời vì bạn không thể sao chép thư mục gốc.5Ấn ↵ Enter. Thao tác này sẽ sao chép dữ liệu của thư mục gốc vào thư mục khác đã được chỉ định

Lời khuyên

Bạn có thể sao chép toàn bộ tập tin trong thư mục bằng cách nhập lệnh copy *[đuôi tập tin] (ví dụ: copy *.txt).Nếu muốn tạo thư mục đích mới để lưu những tập tin đã sao chép, bạn sẽ nhập đường dẫn đến thư mục đích (bao gồm tên của thư mục đích) cùng với lệnh “robocopy”.Nếu bạn sao chép dữ liệu của thư mục Desktop vào thư mục mới, thư mục mới sẽ được đổi tên thành “Desktop”.

Cảnh báo

Việc sao chép tập tin và thư mục trong Command Prompt thường rất nguy hiểm nếu bạn không biết cách thao tác. Đừng sao chép hoặc thay đổi bất kỳ tập tin hoặc thư mục nào nếu bạn không biết rõ.