Phương pháp Thiết lập ổ đĩa mạng Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách thiết lập ổ đĩa mạng trên máy tính Windows hoặc Mac. Ổ đĩa mạng là thư mục được chia sẻ mà hai hay nhiều máy tính trong cùng mạng có thể dùng chung.

những bước

Phương pháp số 1 Trên Windows

1Bạn cần chắc chắn rằng những máy tính đang chia sẻ cùng mạng. Những máy tính này phải nằm trong cùng mạng Internet thì ổ đĩa mạng mà bạn chọn mới hiển thị trên những máy còn lại. 2Bật tính năng phát hiện mạng. Nếu máy tính chưa được thiết lập để phát hiện máy tính khác trong mạng, bạn cần bật tính năng này bằng cách: Mở Start{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}Nhập control panelNhấp vào Control PanelNhấp vào Network and Sharing Center (có thể bạn cần nhấp vào tiêu đề Network and Internet trước).Nhấp vào Change advanced sharing settings (Thay đổi cài đặt chia sẻ nâng cao) ở phía trên bên trái.Tích vào ô “Turn on network discovery” (Bật phát hiện mạng).Tích vào ô “Turn on file and printer sharing” (Bật chia sẻ tập tin và máy in).Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi) ở cuối cửa sổ.3Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào logo Windows ở góc dưới bên trái màn hình. 4Mở File Explorer {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/0d\/Windowsstartexplorer.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/0d\/Windowsstartexplorer.png\/30px-Windowsstartexplorer.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng thư mục ở phía dưới bên trái cửa sổ. 5Nhấp vào This PC nằm bên trái cửa sổ File Explorer. Cửa sổ This PC sẽ mở ra. 6Nhấp vào thẻ Computer ở phía trên bên trái cửa sổ. Thanh công cụ sẽ hiện ra gần đầu cửa sổ. 7Nhấp vào biểu tượng Map network drive (Bản đồ ổ đĩa mạng). Tùy chọn này nằm trong phần “Network” (Mạng) trên thanh công cụ. Bạn cần chắc chắn rằng mình nhấp vào biểu tượng ổ đĩa flash chứ không phải chữ Map network drive.XNguồn tin đáng tin cậyMicrosoft SupportĐi tới nguồn8Chọn tên ổ đĩa. Nhấp vào khung thả xuống “Drive” và chọn một chữ cái từ trong trình đơn hiện ra. Như vậy, chữ cái này sẽ được chọn làm tên ổ đĩa mạng để bạn có thể nhận ra sau đó. 9Nhấp vào Browse… (Duyệt tìm). Tùy chọn này nằm bên phải cửa sổ. Một cửa sổ sẽ bật lên. 10Chọn thư mục để dùng ổ đĩa. Nhấp vào máy tính mà bạn muốn tạo ổ đĩa, sau đó tìm và nhấp chọn thư mục để dùng. 11Nhấp vào nút OK nằm cuối cửa sổ.Nếu có lỗi hiện ra nghĩa là thư mục mà bạn chọn không thể được chia sẻ. Trường hợp này thường xảy ra nếu thư mục được thiết lập ở chế độ chỉ đọc (read-only).12Nhấp vào Finish (Xong) ở cuối cửa sổ. Ổ đĩa mạng sẽ được tạo và chia sẻ với tất cả máy tính trong cùng mạng. Nếu máy tính đã bị đổi sang kênh khác trong mạng, bạn sẽ phải thiết lập lại ổ đĩa mạng.13Truy cập ổ đĩa trên máy tính khác trong cùng mạng. Miễn là máy tính khác trong cùng mạng được bật tính năng phát hiện mạng và chia sẻ tập tin, bạn sẽ có thể mở ổ đĩa đã chọn bằng cách đi đến This PC và nhấp đúp vào ổ đĩa mạng nằm bên dưới tiêu đề “Devices and drives” (Thiết bị và ổ đĩa)

Phương pháp số 2 Trên Mac

1Bạn cần chắc chắn rằng những máy tính đang chia sẻ cùng mạng. những máy tính phải nằm trong cùng mạng Internet thì ổ đĩa mạng của máy tính mà bạn chọn mới hiển thị trên những máy tính còn lại. 2Bật tính năng phát hiện mạng. Nếu máy tính chưa được thiết lập để phát hiện máy tính khác trong mạng, bạn cần bật tính năng này bằng cách: Mở trình đơn Apple{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/f\/ff\/Macapple1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/f\/ff\/Macapple1.png\/29px-Macapple1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:476,”bigWidth”:29,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}Nhấp vào System Preferences… (Tùy chỉnh hệ thống)Nhấp vào Sharing (Chia sẻ)Tích vào ô “File Sharing” (Chia sẻ tập tin)Đóng cửa sổ System Preferences.3Mở Finder. Nhấp vào biểu tượng gương mặt màu xanh dương nằm trong thanh Dock của Mac. 4Chọn thư mục. Nhấp vào thư mục nằm bên trái cửa sổ Finder để mở, sau đó nhấp chọn thư mục mà bạn muốn dùng làm ổ đĩa mạng. 5Nhấp vào mục trình đơn File (Tập tin) nằm đầu màn hình. Một trình đơn sẽ thả xuống. 6Nhấp vào Get Info (Nhận thông tin). Tùy chọn này nằm trong trình đơn thả xuống File. Cửa sổ chứa thông tin của thư mục sẽ mở ra. 7Sao chép vị trí của thư mục. Nhấp và kéo chuột trên văn bản nằm bên phải tiêu đề “Where:” để chọn vị trí thư mục, sao đó nhấn ⌘ Command+C để sao chép đường dẫn. Đường dẫn này thường có dạng tương tự như “System/FolderName”.8Nhấp vào mục trình đơn Go (Đi đến) nằm đầu màn hình. Một trình đơn sẽ thả xuống. Nếu bạn không tìm thấy mục Go trong thanh trình đơn, hãy mở cửa sổ Finder mới để mục này hiện ra. Bạn cũng có thể nhấp vào màn hình desktop.9Nhấp vào Connect to Server (Kết nối đến máy chủ). Tùy chọn này nằm cuối trình đơn thả xuống Go. Một cửa sổ sẽ bật lên. 10Nhập tên máy tính cùng dấu gạch chéo. Bạn cần tiến hành nhập vào trường văn bản “smb://” (hoặc “ftp://”) ở đầu cửa sổ Connect to Server. Chẳng hạn, nếu máy tính tên là “Rhonda”, bạn sẽ nhập Rhonda/ vào đây.11Dán địa chỉ thư mục. Nhấn ⌘ Command+V để dán. Tên máy tính cùng địa chỉ thư mục sẽ hiện ra trong trường văn bản. 12Nhấp vào dấu + nằm bên phải th
anh địa chỉ.
Địa chỉ thư mục sẽ được thêm vào máy Mac.13Nhấp vào Connect (Kết nối). Nút màu xanh dương này nằm cuối cửa sổ. 14Nhập thông tin đăng nhập của bạn khi được nhắc. Tên người dùng và mật khẩu mà bạn cần nhập vào đây sẽ tùy theo mạng, vì thế hãy hỏi quản trị viên hệ thống nếu như bạn không biết thông tin này. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy biểu tượng ổ đĩa flash cùng với tên thư mục trên màn hình desktop

Lời khuyên

Nếu như không muốn dùng thư mục trên máy tính làm ổ đĩa mạng, bạn có thể kết nối ổ cứng gắn ngoài với bộ định tuyến (router) thông qua bộ chuyển đổi Ethernet (hoặc cáp USB nếu router hỗ trợ), sau đó chọn ROUTER trong cửa sổ duyệt tìm ổ đĩa mạng. Cách này sẽ giúp ổ đĩa ổn định vì nếu so với máy tính, router ít thay đổi và thường xuyên trực tuyến hơn.Máy chủ chứa thư mục ổ đĩa mạng phải luôn bật và trực tuyến thì những máy tính khác mới có thể truy cập ổ đĩa, vì thế bạn cần đảm bảo rằng quá trình cập nhật máy tính được tiến hành ngoài giờ làm việc.

Cảnh báo

Nếu máy tính chứa ổ đĩa mạng trở nên ngoại tuyến, bạn sẽ không thể truy cập ổ đĩa mạng trên bất kỳ máy tính nào cho đến khi máy chủ trực tuyến trở lại.