Phương pháp Tính tốc độ truyền dữ liệu: 7 Bước Tainghetrothinh

Tốc độ truyền dữ liệu (Data transfer rate hay DTR) là tốc độ mà một lượng dữ liệu nhất định được truyền trong một khoảng thời gian cụ thể. Có lẽ bạn sẽ muốn biết tốc độ này là bao nhiêu nếu đang tải về thứ gì đó từ trên mạng hoặc truyền dữ liệu từ nguồn này sang nguồn khác. Trước tiên, hãy đổi đơn vị để dung lượng tập tin và tốc độ truyền cùng là bit hoặc byte và có cùng tiền tố (kilo, mega, giga hoặc tera). Sau đó lắp số của bạn vào công thức S = A ÷ T, trong đó A là lượng dữ liệu và T là thời gian truyền để tính S (tốc độ truyền). Bạn cũng có thể tính lượng dữ liệu hoặc thời gian truyền nếu biết một trong hai biến này và tốc độ truyền.

những bước

Phần 1Phần 1 Đổi đơn vị

1Tìm đơn vị của dung lượng tập tin. Dung lượng tập tin có thể là bit (b), byte (B), Kilobyte (KB), Megabyte (MB), Gigabyte (GB) hoặc thậm chí là Terabyte (TB).Để ý cả việc chữ cái in hoa hay in thường. Ví dụ: Bit được biểu thị bằng chữ “b” in thường, còn byte được biểu thị bằng chữ “B” in hoa.2Ghi lại đơn vị của tốc độ truyền. Tốc độ truyền có thể là bit mỗi giây (bps), byte mỗi giây (B/s), Kilobyte mỗi giây (KB/s), Megabyte mỗi giây (MB/s) hoặc Gigabyte mỗi giây (GB/s).3Đổi đơn vị thành bit hoặc byte và đảm bảo rằng chúng có cùng tiền tố. Trước khi dùng công thức tính tốc độ truyền, hãy đảm bảo rằng dung lượng và tốc độ đang có cùng đơn vị. Lúc này không cần bận tâm về đơn vị thời gian.8 bit (b) = 1 byte (B); đổi bit thành byte bằng cách chia 8, hoặc đổi byte thành bit bằng cách nhân 8.1.024 byte = 1 Kilobyte (KB); đổi byte thành Kilobyte bằng cách chia 1.024 hoặc đổi Kilobyte thành byte bằng cách nhân 1.024.1.024 Kilobyte = 1 Megabyte (MB); đổi Kilobyte thành Megabyte bằng cách chia 1024 hoặc đổi Megabyte thành Kilobyte bằng cách nhân 1.024.1.024 Megabyte = 1 Gigabyte (GB); đổi Megabyte thành Gigabyte bằng cách chia 1024 hoặc đổi Gigabyte thành Megabytes bằng cách nhân 1.024.1.024 Gigabyte = 1 Terabyte (TB); đổi Gigabyte thành Terabyte bằng cách chia 1024 hoặc đổi Terabyte thành Gigabyte bằng cách nhân 1.024.4Đổi qua lại giữa giờ, phút và giây nếu cần. Như bạn đã biết, có 60 giây trong 1 phút và 60 phút trong 1 giờ. Để đổi giây thành phút, hãy chia 60. Để đổi phút thành giờ, hãy chia 60. Để đổi giờ thành phút, hãy nhân 60. Để đổi phút thành giây, hãy nhân 60.Để đổi giây thành giờ, hãy chia 3.600 (60 x 60). Hoặc đổi giờ thành giây bằng cách nhân 3.600.Thông thường, tốc độ được biểu thị bằng giây. Tuy nhiên, nếu có quá nhiều giây kiểu như trong tập tin lớn, bạn có thể đổi thành phút hoặc thậm chí là giờ

Phần 2Phần 2 Tính tốc độ, thời gian và dữ liệu truyền

1Tính tốc độ truyền bằng cách chia lượng dữ liệu cho thời gian truyền. Lắp lượng dữ liệu (A) và thời gian truyền (T) vào công thức S = A ÷ T để tính tốc độ (S).Lấy ví dụ trường hợp bạn đã truyền 25 MB trong 2 phút. Trước tiên, hãy đổi 2 phút thành giây bằng cách nhân 2 với 60 bằng 120. Như vậy, S = 25 MB ÷ 120 giây. 25 ÷ 120 = 0,208. Theo đó, tốc độ truyền là 0,208 MB/s (Megabyte mỗi giây). Nếu bạn muốn đổi thành Kilobyte, hãy nhân 0,208 với 1024. 0,208 x 1024 = 212,9. Kết quả tốc độ truyền sau khi đổi là 212,9 KB/s (Kilobyte mỗi giây).2Chia lượng dữ liệu cho tốc độ truyền để tính thời gian truyền. Nếu bạn muốn tính thời gian truyền (T), hãy lắp lượng dữ liệu (A) và tốc độ truyền (S) vào công thức T = A ÷ S.Ví dụ: Giả sử bạn đã truyền 134 GB với tốc độ 7 MB/s (7 MB mỗi giây). Trước tiên, hãy đổi GB thành MB để những phần trong công thức có cùng đơn vị. 134 x 1.024 = 137.217. Như vậy, bạn đã truyền 137.217 MB với tốc độ 7 MB/s. Để tính T, hãy chia 137.217 cho 7, được kết quả là 19.602. Theo đó, thời gian truyền là 19.602 giây. Để đổi thành giờ, hãy chia cho 3.600, được kết quả là 5,445. Nói cách khác, cần 5,445 giờ để truyền 134 GB với tốc độ 7 MB/s.Nếu bạn muốn đổi thành giờ và phút, hãy chia tách số và phần thập phân: Bạn sẽ có 5 giờ và 0,445 giờ. Để đổi 0,445 giờ thành phút, hãy nhân với 60. 0,445 x 60 = 26,7. Để đổi phần thập phân thành giây, hãy nhân với 60. 0,7 x 60 = 42. Tóm lại, thời gian truyền là 5 giờ, 26 phút và 42 giây.3Nhân thời gian truyền với tốc độ truyền để tính lượng dữ liệu đã truyền. Để tính xem lượng dữ liệu đã truyền là bao nhiêu, hãy dùng công thức A = T x S, trong đó A là lượng dữ liệu, T là thời gian truyền và S là tốc độ truyền.Ví dụ: Bạn có thể tính được lượng dữ liệu đã truyền trong 1,5 tiếng với tốc độ 200 bps (bit mỗi giây). Trước tiên, hãy đổi giờ thành giây bằng cách nhân 1,5 với 3.600 bằng 5.400. Theo đó, A = 5.400 giây x 200 bps. A = 1.080.000 bps. Để đổi thành byte, hãy chia 8. 1.080.000 ÷ 8 = 135.000. Để đổi thành Kilobyte, hãy chia 1.024. 135.000 ÷ 1.024 = 131,84. Như vậy, 131,84 KB dữ liệu đã được truyền trong 1,5 tiếng với tốc độ 200 bps

Lời khuyên

Bạn có thể dễ dàng tìm trên mạng chiếc máy tính có chức năng tính toán giúp bạn, kiểu như chiếc này: http://www.calctool.org/CALC/prof/computing/transfer_time